Všeobecné obchodné podmienky


Článok 1 - Platnosť podmienok

Nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) platia pre všetky aktivity katolíckej zoznamky  katRande. Jej služby a ponuky voči účastníkom sa riadia týmito podmienkami.
 

Článok 2 - Popis rozsahu služieb

KatRande, o.z., je seriózna komunikačná príležitosť pre katolíkov. Komunikácia prebieha najmä na internete prostredníctvom internetového zoznamovacieho portálu KatRande.org (ďalej len „portál“).

Tento portál poskytuje účastníkom možnosť nadviazania kontaktov a vzťahov s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi po zaregistrovaní formou bezplatnej účasti alebo formou plateného členstva. Účastník po zaregistrovaní získa prístup k databáze a profilom účastníkov katRande. Diskusie na fórach sú moderované.

KatRande ako zoznamovacia agentúra tiež poskytuje iné služby napr. organizuje stretnutia účastníkov. KatRande nezodpovedá za podvodné a špekulatívne zneužitie svojho dobrého mena.

Článok 3 - Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov účastníkov sa riadi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi katRande. Osobné údaje účastníka sú držané v tajnosti a sú zverejnené len vtedy, ak ich zverejní účastník na svojom profile, ako aj v inzercii. Účastník potvrdzuje, že svojou účasťou nesleduje komerčné účely a nechce nikomu poškodiť. Účasť s komerčnými zámermi nie je povolená.

Článok 4 - Uzatvorenie zmluvy o členstve

Pre prístup k používaniu služieb prostredníctvom portálu katRande.org je potrebná registrácia a prihlásenie. K registrácii a následnému prihláseniu potrebuje zákazník platnú e-mailovú adresu a zvolené užívateľské heslo.

Zaregistrovať sa môžu všetky fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré súhlasia s pravidlami stanovenými katRande.

Registráciou vzniká medzi katRande a účastníkom zmluvný vzťah bezplatnej účasti. Tento vzťah sa riadi ustanoveniami týchto podmienok.

Zmluva s účastníkom o členstve vzniká až vo chvíli, keď dostane od portálu e-mailové potvrdenie jeho predchádzajúcej elektronickej platby, nie však skôr ako účastník uhradí príslušný poplatok v súlade s platobnými podmienkami.

Plný rozsah služieb katRande sa aktivuje po obdržaní platby účastníka za stanovené obdobie. Do tej doby nie je dohoda o účasti účinná a katRande je bez akejkoľvek povinnosti konať.

 
Na to, aby bolo členstvo platné, je potrebné zadať osobné údaje pravdivo, porušenie uvedeného článku môže viesť k vylúčeniu alebo blokovaniu účasti na katRande.

Článok 5 – Výpoveď zmluvy o členstve

Zmluvu o členstve môže katRande vypovedať pred  skončením jej platnosti, ak jej účastník koná v rozpore s dobrými mravmi, Takýmto porušením je napr. vulgárna alebo urážajúca komunikácia, hromadné posielanie správ členom spoločenstva katRande. V takomto prípade nebude členský poplatok vrátený za predčasné ukončenie členstva.

Článok 6 - Osobitné pravidlá účasti / Podmienky používania portálu

KatRande nie je povinné kontrolovať správnosť všetkých informácií poskytnutých účastníkmi. Účastník za ne preberá plnú právnu zodpovednosť, ako aj za svoje príspevky na portáli katRande. Účastník sa riadi pravidlami správania, ktoré sú uverejnené na portáli katRande.org. V záujme účastníkov komunity  sú zakázané  urážky, sexuálny obsah, násilné postoje, výroky, ktoré sú výhražné, diskriminačné alebo v rozpore s dobrými mravmi, alebo hrubo urážlivé vyhlásenia proti cieľom katRande. Rovnako aj urážlivé vyhlásenia s ohľadom na rasu, pohlavie, národnosť, zdravotné postihnutia, vek, a pod. alebo postoje a výroky v rozpore so zákonom.

Účastník je plne zodpovedný za svoje činy a jeho zaobchádzanie s právami tretích strán. To platí najmä pre dodržiavanie práv duševného alebo priemyselného vlastníctva tretích strán. KatRande je oslobodené od všetkých nárokov dotknutých účastníkom za ich konanie alebo opomenutie voči tretej strane. KatRande ako prevádzkovateľ stránky môže s ohľadom na záujmy účastníkov tejto komunity a na požiadavky právnych predpisov konať pri  podozrení, že účastník porušil vyššie uvedené pravidlá, tak že vypovie dohodu bez ďalšieho upozornenia  a vymaže záznamy účastníka v databáze podľa svojho vlastného uváženia a to čiastočne alebo úplne.

Prenos dát (listy, e-maily, faxy ostatných účastníkov a pod) prostredníctvom katRande  sa uskutoční voči dotknutému účastníkovi osobne. Akákoľvek distribúcia, zverejnenie  alebo komerčné využitie údajov sprostredkovaných katRande tretím osobám, najmä tých, ktoré sa týkajú iných účastníkov, je zakázané.

Článok 7 - Osobitné pravidlá účasti / Podmienky používania portálu

KatRande nie je povinné kontrolovať správnosť všetkých informácií poskytnutých účastníkmi. Účastník za ne preberá plnú právnu zodpovednosť, ako aj za svoje príspevky na portáli katRande. Riadi sa pravidlami správania, ktoré sú uverejnené na portáli katRande.org.

V záujme účastníkov komunity  sú zakázané  urážky, sexuálny obsah, násilné postoje, výroky, ktoré sú výhražné, diskriminačné alebo v rozpore s dobrými mravmi, alebo hrubo urážlivé vyhlásenia proti cieľom katRande. Rovnako aj urážlivé vyhlásenia s ohľadom na rasu, pohlavie, národnosť, zdravotné postihnutia, vek, a pod. alebo postoje a výroky v rozpore so zákonom.

Účastník je plne zodpovedný za svoje činy a jeho zaobchádzanie s právami tretích strán. To platí najmä pre dodržiavanie práv duševného alebo priemyselného vlastníctva tretích strán. KatRande je oslobodené od všetkých nárokov dotknutých účastníkom za ich konanie alebo opomenutie voči tretej strane. KatRande ako prevádzkovateľ stránky môže s ohľadom na záujmy účastníkov tejto komunity a na požiadavky právnych predpisov konať pri  podozrení, že účastník porušil vyššie uvedené pravidlá, tak že vypovie dohodu bez ďalšieho upozornenia  a vymaže záznamy účastníka v databáze podľa svojho vlastného uváženia a to čiastočne alebo úplne.

Prenos dát (listy, e-maily, faxy ostatných účastníkov a pod) prostredníctvom katRande  sa uskutoční voči dotknutému účastníkovi osobne. Akákoľvek distribúcia, zverejnenie  alebo komerčné využitie údajov sprostredkovaných katRande tretím osobám, najmä tých, ktoré sa týkajú iných účastníkov, je zakázané.

Článok 8 – Zodpovednosť katRande

 

KatRande  poskytuje dohodnuté možnosti komunikácie, ale nemôže prijať žiadnu zodpovednosť za úspešné zoznámenie alebo správanie ostatných účastníkov.

KatRande nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť zverejnených alebo prenášaných údajov iných účastníkov. KatRande nemá mimo svojho servera žiadny vplyv na prenos údajov cez internet a vzhľadom k zvláštnostiam a neistotám internetu nenesie žiadnu zodpovednosť za stratené alebo sfalšované údaje z formulárov, alebo za iné chyby vzniknuté pri prenose dát, mimo svojho servera.

KatRande sa usiluje o čo najširšiu dostupnosť svojich služieb cez internet, ale z technických dôvodov (záložný server, údržba, atď.) negarantuje ich nepretržitú bezchybnú dostupnosť. Prerušenia prevádzky sú možné. V súlade s tým nemôže zodpovedať za škody vyplývajúce z dočasnej nedostupnosti alebo len čiastočnej dostupnosti stránky katRande.org. KatRande zaručuje najmenej  90 % dostupnosť svojich služieb po celý rok. To nezahŕňa obdobie, v ktorých je webový server nedostupný z technických alebo iných problémov, ktoré sú mimo sféry vplyvu katRande (vyššia moc, zavinenie tretích osôb, atď.). Medzi úlohy katRande patrí správne a aktuálne zhromažďovanie a spracovanie údajov účastníkov, avšak katRande nemôže zaručiť vhodné zoznámenie alebo  vhodného manželského partnera.

Ďalšie nároky voči katRande sú vylúčené, ak nie sú spôsobené konaním katRande alebo hrubou nedbanlivosťou. To zahŕňa aj zodpovednosť za hmotné a nehmotné škody spôsobené chybným prenosom dát.

Z predchádzajúceho odmietnutia a obmedzenia zodpovednosti nie je dotknutá zodpovednosť katRande za škody vyplývajúce z ublíženia na živote, na zdraví, ktoré sú založené na nedbanlivostnom porušení povinnosti katRande alebo na úmyselnom, či nedbanlivostnom porušení povinností právneho zástupcu katRande alebo  iné škody, ktoré sú založené na hrubo nedbanlivostnom porušení povinností zo strany katRande alebo na úmyselnom alebo hrubo nedbanlivostnom porušení povinností zo strany právneho zástupcu katRande.

Článok 9 - Zodpovednosť účastníkov

Účastník zabezpečí správnosť všetkých ním poskytnutých informácií. Je zodpovedný voči katRande a tretej strany za škodu spôsobenú tým, že poskytuje nepravdivé, falšované informácie  alebo k nemu priradené texty a údaje, ktoré mu nepatria. Účastník je zodpovedný za všetky škody spôsobené nepovoleným zverejnením mu odovzdaných údajov.

Zakázané sú odkazy na zoznamovací portál iného prevádzkovateľa, ak s nimi nevysloví katRande písomný súhlas.

Článok 10 - Texty / Fotky / Obrázky / Zvuky

 

Účastník potvrdzuje, že texty, obrázky, fotografie, filmové a zvukové nahrávky (krátke texty a dáta),  ktoré sprostredkuje,  sa nedotýkajú práv tretích osôb, ktoré by  mohli pôsobiť proti ich zverejneniu alebo inému použitiu v rámci katRande. Ich odoslaním alebo nahratím účastníkom tento dáva súhlas na zverejnenie textov a dát v rámci katRande na internete a v ďalších médiách. Tento súhlas môže účastník kedykoľvek písomne odvolať. KatRande potom texty a dáta, na ktorých sa vzťahuje toto odvolanie, okamžite odstráni. Účastník je zodpovedný za obsah dát a informácií, ktoré poskytuje. Tieto nemožno publikovať, ak porušujú zákon, tieto podmienky alebo dobré mravy. KatRande koná v súlade so záujmami účastníkov spoločenstva, pokiaľ ide o zverejňovanie zaslaných textov a údajov a má právo na preskúmanie ich serióznosti a nezverejniť ich.

Článok 11 - Reklama / Marketing

Účastník súhlasí s tým, že všetky ním zaslané dáta môžu byť uložené a použité na interné účely katRande. Pokiaľ to nie je výslovne povolené účastníkmi, osobné údaje nebudú sprístupnené tretím stranám. Účastník súhlasí so zasielaním spravodajcu aktivitách o katRande.

Článok 12 - Obchodné použitie

 

Akékoľvek neoprávnené komerčné využitie názvu, ponuky alebo služieb katRande vrátane jeho názvu v doméne je neprípustné a bude trestne stíhané. Odkazy na tovar a služby iných internetových alebo iných poskytovateľov, či už obchodnej alebo súkromnej povahy, nie sú dovolené. Všetky informácie poskytované účastníkmi musia mať súkromný charakter, to znamená, že nesmú usilovať o dosiahnutie materiálneho zisku.

KatRande si vyhradzuje právo na okamžité odstránenie informácií  komerčnej povahy alebo neoprávneného obsahu a požiadať o náhradu škody. Uplatnením  nároku na odškodnenie zostávajú ďalšie práva katRande nedotknuté. Použitie údajov, ktoré účastníci zverejnili na katRande na iné účely ako na čisto súkromné nadviazanie kontaktu nie je dovolené. Takéto zneužitie (napríklad na reklamné účely), bude ihneď - a to aj trestnoprávne - stíhané.

Článok 13 - Zodpovednosť za internetové linky/odkazy

Všetky porušenia platných právnych predpisov Slovenskej republiky, týchto podmienok a iných predpisov katRande alebo dobrých mravov, ktoré budú katRande známe, bude znamenať okamžité odstránenie takýchto odkazov, záznamov, grafiky a pod. Prosíme vás o pochopenie, že sme dočasne závislí len na náhodných kontrolách  a preto prosíme o vašu podporu a spoluprácu na udržanie serióznosti našich katRande ponúk.

Článok 14 - Ceny, cenové zmeny

Všetky služby poskytované katRande, členský poplatok,  akékoľvek zníženia a zľavy sú založené na príslušných platných cenníkoch. Ceny uvedené v cenníku zahŕňajú zákonnú daň.

Článok 15 – Technické vybavenie

Náklady na vybavenie (počítače, softvér, modem, atď.), ktoré umožňuje prístup k službám, sú hradené výhradne členom. To isté platí pre telekomunikačné poplatky, ktoré vznikli ich použitím.

Článok 16 - Zmeny zmluvy o členstve, právna účinnosť týchto podmienok

Zmeny zmluvy o členstve musia byť vykonané písomne. Pokiaľ sa akékoľvek ustanovenie týchto podmienok stane neúčinné, nebude to mať vplyv na platnosť zvyšných ustanovení.

Zmeny týchto podmienok a zmluvy o členstve budú účastníkom uznané, za predpokladu, že nevznesie proti nim námietky písomne, ​​do štyroch týždňov. Účastníci sa zaväzujú, že budú pravidelne venovať pozornosť príslušným pokynom a oboznamovať sa s novšími verziami týchto podmienok a zmluvy o členstve.

 

Článok 17 - Oznámenia o podujatiach

KatRande oznamuje v kalendári na svojej domovskej stránke podujatia, ktoré  sú zaujímavé pre hľadanie katolíckych partnerov. KatRande  nenesie žiadnu zodpovednosť za podujatia, ktoré neorganizuje. Informáciu o podujatiach, ktoré majú neziskový charakter uverejňuje katRande bezplatne, so žiadosťou o reciprocitu. KatRande si vyhradzuje právo oznámiť informáciu o podujatiach, ktoré  sa konajú za účelom zisku za príslušnú protislužbu.

Váš príspevok sa použije na zlepšenie kvality prekladu a môže byť anonymne zobrazený používateľom.

Váš príspevok sa použije na zlepšenie kvality prekladu a môže byť anonymne zobrazený používateľom.

Článok 18 - Jurisdikcia / Rozhodné právo

Právny vzťah medzi účastníkom a katRande sa riadi výhradne podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

 

V Bratislave, 1.5. 2015

Nájsť partnera pre život


Stať sa členom